Biologický potenciál renálního karcinomu


Doposud je poměrně málo známo o přirozeném vývoji a rychlosti růstu karcinomu ledviny vzhledem ke skutečnosti, že většina těchto nádorů je indikována k odstranění, pokud je výkonu na ledvině pacient únosný. 
Zajímavou prací bylo sledování přirozeného vývoje nádoru ledviny u 36 pacientů, kteří nebyli schopní nefrektomie z důvodu interního stavu. Průměrná velikost nádoru ledviny v době diagnózy byla 60 mm (35 až 200 mm). Z 36 pacientů v průběhu sledování pouze jeden pacient zgeneralizoval, 13 pacientů zemřelo z jiného důvodu nežli progrese karcinomu ledviny. Též radiologické známky progrese velikosti nádoru se u těchto pacientů v průběhu 24 měsíců sledování neprokázaly. Jiná práce sledovala 35 pacientů neúnosných chirurgického výkonu s průměrnou velikostí nádoru ledviny 2,2 cm. Z těchto 35 pacientů za dobu 47 měsíců 9 (25,7%) zemřelo z důvodu jiného nežli progrese karcinomu ledviny a generalizace byla prokázána u dvou pacientů (5,7%). Průměrný nárůst velikosti tumoru v této práci byl 0,21 cm za rok (0,03 až 1,9 cm/rok) a nelze předpovídat progresi nádoru ledviny na základě vstupní velikosti ložiska.
ABOU YOUSSIF, T., KASSOUF, W., STEINBERG, J., et al. Active surveillance for selected patients with renal masses: updated results with long-term follow-up. Cancer, 2007, 110, p. 1010-1014.
Přirozený růst karcinomů ledviny dosahuje podle různých zdrojů průměrně 0,42 cm za rok (0,21 cm - 1,18 cm).
Míra nárůstu velikosti tumoru za rok je daná gradem nádoru, přičemž signifikantní rozdíl je pouze mezi G2, resp. G1 a G3 nádory, nikoli mezi G1 a G2 nádory. 
Přibližně 80 až 85 % z incidentálně nalezených nádorů ledvin jsou dobře diferencované nádory G1 a G2 na rozdíl od nádorů se symptomy, kde až 43 % nálezů je G3-4. 
Incidentalomy jsou též v době diagnózy signifikantně menší. Tomu odpovídá i karcinom specifické přežití incidentálních nádorů, které je signifikantně lepší oproti nádorům symptomatickým (85,3 % vs. 62,5 %). Též bylo prokázáno, že odložení operace o více než jeden rok u incidentálně nalezeného tumoru nezhoršuje perioperační ani onkologické výsledky pacientů. Průměrná doba od diagnózy do operace byla ve skupině sledovaných pacientů 15,8 měsíce. Průměrná velikost nádoru v době diagnózy byla 1,97 cm s růstovým potenciálem 0,56 cm za rok.
PATARD, JJ., RODRIGUEZ, A., RIOUX-LECLERCQ, N., et al. Prognostic significance of the mode of detection in renal tumours. BJU Int, 2002, 90, p. 358-363.
 U starších osob (průměrného věku 89 let) se prokázalo, že roční nárůst velikosti nádoru je menší, dosahující ročního přírůstku průměrně 0,26 cm, až 43 % pacientů za období 24 měsíců sledování nevykazovalo žádný nárůst velikosti. Zároveň u žádného z 89 takto sledovaných pacientů nedošlo v rámci tohoto období k úmrtí v souvislosti s karcinomem ledviny.
Některé práce se zabývaly přímo vztahem mezi velikostí nádorů ledvin a jejich maligním potenciálem. 
Tumory do 3 cm velikosti vedou jen zcela vzácně ke generalizaci při této velikosti ložiska, nicméně v kategorii tumorů 3,1-4,0 cm bylo zaznamenáno 8,4 % pacientů se vzdálenými metastázami
Z toho důvodu by u pacientů únosných operačního výkonu mělo být sledování ložisek ledvin nejistého biologického potenciálu omezeno maximálně do velikosti 3 cm. zdroj

Žádné komentáře:

Okomentovat

Onkozpravodaj - Dlouhodobá sekvenční léčba metastatického karcinomu ledviny pacienta s renální insuficiencí

Onkozpravodaj - Dlouhodobá sekvenční léčba metastatického karcinomu ledviny pacienta s renální insuficiencí

Oblíbené příspěvky